Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

Η εσχατολογία στην καινή διαθήκη

Το επικείμενο τέλος του κόσμου ανέκαθεν ασκούσε μια τρομακτική και συνάμα γοητευτική επίδραση στις μάζες. Ο τρομοκρατημένος και κυριευμένος από θρησκευτικό ζήλο κόσμος είναι ευάλωτος στην πιο ακραία χειραγώγηση και μπορεί να δώσει εύκολα την περιουσία ή ακόμα και τη ζωή του στους κήρυκες της συμφοράς. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που η «προφητεία» για το επερχόμενο τέλος του κόσμου έχει επαναληφθεί εκατοντάδες φορές (με αποτυχία) μέχρι σήμερα, από «προφήτες» των περισσότερων γνωστών θρησκειών και αιρέσεων. Η ενασχόληση με αυτού του τύπου τις προβλέψεις έχει ονομαστεί «εσχατολογία», προφανώς από τους «έσχατους χρόνους».


Καθώς το υλικό που βρήκα για το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, αποφάσισα να χωρίσω το άρθρο σε δύο μέρη. Σήμερα θα παραθέσω τις εσχατολογικές προβλέψεις του Χριστού και άλλων προσώπων της καινής διαθήκης, ενώ την επόμενη φορά θα ασχοληθώ με μεταγενέστερους ψευδοπροφήτες, εντός και εκτός Χριστιανισμού. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μελέτησα ξανά τα... θεόπνευστα κείμενα της καινής διαθήκης (το ιστολόγιο αρχικά πραγματεύονταν τέτοιου είδους θέματα), για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνάς μου.


Ο βιβλικός Ιησούς είχε προβλέψει ουκ ολίγες φορές τον ερχομό της «Δευτέρας Παρουσίας» σε χρόνο πολύ σύντομο, κάτι που φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η δημιουργία κλίματος φόβου έκανε τον κόσμο πιο δεκτικό στις διδασκαλίες της νέας θρησκείας, που υποσχόταν μεταθανάτια ευδαιμονία στους οπαδούς της, καθώς και μια θέση στο νέο θαυμαστό κόσμο που θα έπαιρνε τη θέση του παλιού. Η συντέλεια του κόσμου όμως δεν ερχόταν, οπότε οι ιερείς των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων ανέβαλαν διαρκώς την ημερομηνία για το κοντινό πάντα μέλλον. Μπορούμε εύκολα να ανακαλύψουμε τις εσχατολογικές ρήσεις του Χριστού, που είναι πολυάριθμες και διάσπαρτες σε όλα τα ευαγγέλια. Παρακάτω θα παρουσιάσω τις κυριότερες από αυτές. Αρχικά, το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο είναι αυτό που περιέχει τις περισσότερες αναφορές αυτού του είδους.


Ματθ. 24,29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.


Ματθ. 23,36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.


Ματθ. 26,64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.


Ματθ. 16,28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.


Ματθ. 10,23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.


Ο συγγραφέας του ευαγγελίου βάζει το Χριστό να περιγράφει ένα τρομακτικό και ταυτόχρονα επιβλητικό σκηνικό, σαν ταινία του Χόλυγουντ. Έκλειψη ηλίου και σελήνης, πτώση των αστεριών, γενική συσκότιση... Και εκεί που όλα θυμίζουν καταστροφή, εμφανίζεται ο Υιός πάνω σε ένα σύννεφο, γεμάτος δόξα και δύναμη, και οι άγγελοι σαλπίζουν στις τέσσερις γωνίες του κόσμου... Τονίζεται σαφώς στο εδάφιο 24,34 οτι δεν θα περάσει εκείνη η γενιά πριν συμβούν όλα αυτά (δηλαδή μέσα σε 33 χρόνια το πολύ). Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, γι' αυτό οι τραγικοί πατέρες και απολογητές της Εκκλησίας προσπάθησαν να δώσουν την ερμηνεία οτι ο Χριστός εννοούσε... την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την ίδρυση της Εκκλησίας του! Η άποψη αυτή είναι τόσο παιδαριωδώς αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη που δεν θα μπω στον κόπο να τη σχολιάσω άλλο. Στα επόμενα αποσπάσματα, ο Ιησούς κινείται σε παρόμοιο κλίμα, προσθέτοντας οτι υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν εκείνη τη στιγμή και θα προλάβαιναν την έλευση της νέας βασιλείας του. Επίσης, οτι μέχρι να τους... διώξουν με τις κλωτσιές από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, λόγω του κηρύγματός τους, ο υιός του ανθρώπου (γιατί άραγε αυτοαποκαλείται έτσι;) θα έχει επιστρέψει. Στη συνέχεια, θα περάσω στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο.


Μαρκ. 9,1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.


Μαρκ. 13,30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται.


Λουκ. 9,27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.


Λουκ. 21,25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 31 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη· 35 ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.


Τα πρώτα αποσπάσματα είναι γραμμένα σε πανομοιότυπο ύφος με τα προαναφερθέντα, οπότε δεν θα τα σχολιάσω για να μη γίνω κουραστικός. Θα σταθώ στο τελευταίο μακροσκελές απόσπασμα του κατά Λουκάν, που μοιάζει με το αντίστοιχο του κατά Ματθαίον. Μετά την τρομακτική περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας, που διαθέτει και λίγα επιπλέον στοιχεία από την άλλη, στα εδάφια 34-35 προειδοποιεί τους αναγνώστες του ευαγγελίου να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση. Να μην παρασυρθούν σε καμία περίπτωση από κραιπάλες και διασκεδάσεις, γιατί η συντέλεια θα έρθει αιφνιδιαστικά, «σαν παγίδα», και θα τους πιάσει στα πράσα. Η απειλή αυτή έχει μεγάλη σημασία, καθώς κρατάει τους χριστιανούς κάθε εποχής δέσμιους του φόβου μιας επικείμενης καταστροφής. Και σε μια τέτοια κατάσταση είναι σίγουρο οτι θα είναι πιο υποβόλιμοι, αλλά και πιο ανοιχτοχέρηδες προς την Εκκλησία... Θα περάσω τώρα στο βιβλίο-θρίλερ του Χριστιανισμού, την αποκάλυψη του Ιωάννη, και στις επιστολές που αποδίδονται στον ίδιο.


Αποκ. 1,3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.


Αποκ. 3,11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.


Αποκ. 22,7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.


Αποκ. 22,12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.


Α Ιω. 2,18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.


Α Ιω. 4,3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.Το πρώτο εδάφιο που παραθέτω τελειώνει με το μνημειώδες «ο καιρός είναι κοντά», που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και από σύγχρονους τηλεπλασιέ, για να πουλήσουν πιο εύκολα την πραμάτεια τους... Στα επόμενα αποσπάσματα της αποκάλυψης επαναλαμβάνεται ψυχαναγκαστικά το μοτίβο «έρχομαι άμεσα», με σκοπό να περάσει στο υποσυνείδητο του κάθε πιστού τον τρόμο της επικείμενης καταστροφής. Στα δύο εδάφια από την πρώτη επιστολή του, ο «Ιωάννης» μας προειδοποιεί για τον αντίχριστο (μπρρρρ)!! Η απόδειξη για το οτι βρίσκονται στην έσχατη ώρα είναι η παρουσία πολλών υποαντίχριστων, ενώ ο (μάλλον αρχι-) αντίχριστος βρίσκεται ήδη στον κόσμο... Τέλος, ο αγαπημένος μου Παύλος είχε αναφερθεί και αυτός στο καυτό θέμα της συντέλειας στις επιστολές του.


Φιλιπ. 4,5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.


Εβρ. 10,37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ.


Α Θεσ. 4,15 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· 16 ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.


Στο κομμάτι από την πρώτη προς Θεσσαλονικείς επιστολή, ο Παύλος διαβεβαιώνει τους σύγχρονούς του οτι «εμείς οι ζώντες δεν θα προλάβουμε να πεθάνουμε», όταν θα επιστρέψει ο Κύριος πάνω σε ένα σύννεφο με σάλπιγγες, αρχαγγέλους και νεκραναστάσεις... Υπόσχεται μάλιστα οτι «αυτοί, οι ζώντες» θα αναληφθούν από σύννεφα και θα βρεθούν δίπλα στον Κύριο. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη... Ούτε μπορούμε να υποθέσουμε πως ο Παύλος εννοούσε κάτι διαφορετικό, καθώς η περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας είναι κάτι παραπάνω από αναλυτική και σαφής.


Ας προσπαθήσουν όσοι θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανό να διαβάσουν τα ιερά βιβλία τους με προσοχή και χωρίς να επαφίονται μόνο στις «ερμηνευτικές αποδόσεις» των έμμισθων γραφιάδων της Εκκλησίας. Ίσως τότε καταλάβουν οτι η θρησκεία τους στηρίζεται πάνω σε κίβδηλες υποσχέσεις, ανούσιες απαγορεύσεις και τεράστια ψέματα...


Δείτε και:

  • http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html

52 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χααααχαχα, ότι θα έβλεπα τον Χριστό death dealer δεν το περίμενα!!! Η δεύτερη εικόνα είναι τόσο καλή που με δυσκολία μπορώ να συγκεντρωθώ στο κείμενο... Να'σαι καλά!! :) :)

Ο "καιρός είναι κοντά" αιώνες τώρα πάντως, πάλι καλά να λέμε όλοι που δεν μας βρίσκει :p

Ααα, έχω να κάνω κι εγώ κάτι προβλέψεις για το μέλλον, θα γράψω το καταπληκτικό βιβλίο "ο καιρός μας έχει προσπεράσει: Αποκάλυψη χτες!!", αλλά θα σου πω 1-2 πραγματάκια γιατί σε συμπαθώ: θα γίνουν στην Ελλάδα 2-3 σεισμοί τουλάχιστον μες στον επόμενο χρόνο και 1 από αυτούς θα είναι στην Πελοπόννησο και θα γίνει και πόλεμος και θα καταστραφεί ο κόσμος (δηλαδή η χώρα που θα φάει τον πόλεμο...). Ε; Ξέρω, δεν τα περιμένει κανείς όλα αυτά, τέτοιες πληροφορίες ούτε ο Νοστράδαμος...

Saq είπε...

Πάντως ούτε οι χολυγουντιανοί σκηνοθέτες τέτοια φαντασία! Όσο πιο αμόρφωτος είναι ο κόσμος φίλε τόσο πιο εύκολα τα μασάει.

busy bee είπε...

Καλημέρα!
Αναρωτιέμαι τι "πέρνανε" όταν τα γράφαν όλα αυτά?:))
Αλλά και αυτοί που τα πίστευαν όλα αυτά!!:))
Η μήπως από μόνο τους, τέτοια λόγια, είναι "σκληρά" ναρκωτικά???
Ωρα καλή!

Tyler Durden είπε...

βασικά αυτός που έγραψε την αποκάλυψη πρέπει να "έπινε" λίγο, είναι σίγουρα ο πρόδρομος της ψυχεδέλειας

Μιχάλης Ρ. είπε...

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια απάντηση που δόθηκε σε ενδιάμεσες εξετάσεις/ προόδους στη χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η ερώτηση είχε ως εξής και βαθμολογούταν με έξτρα βαθμούς:
Η Κόλαση είναι εξώθερμη ή εσώθερμη;
(στη χημεία ή εξώθερμη δίνει θερμότητα ενώ η άλλη απορροφά).
Οι περισσότεροι φοιτητές έδωσαν απαντήσεις παρέχοντας αποδείξεις βασισμένες στο Νόμο του Boyle (ένα αέριο ψύχεται όταν μεγαλώνει ο όγκος και θερμαίνεται όταν συμπιέζεται) ή κάτι παρόμοιο.
Ωστόσο, ένας έγραψε τα εξής:
Πρώτον πρέπει να γνωρίζουμε αν ο όγκος της κόλασης αυξάνεται προς το χρόνο. Επομένως χρειάζεται να ξέρουμε το ρυθμό με τον οποίο οι ψυχές εισρέουν στην κόλαση και το ρυθμό με τον οποίο διαφεύγουν.
Νομίζω ότι μπορούμε ασφαλώς να υποθέσουμε ότι όταν μια ψυχή πάει στην κόλαση, δεν πρόκειται να φύγει. Επομένως, δεν διαφεύγουν ψυχές. Τώρα για το πόσες ψυχές μπαίνουν, ας δούμε πόσες διαφορετικές θρησκείες υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Οι περισσότερες από αυτές δηλώνουν ότι αν δεν είσαι οπαδός τους, τότε θα πας στη κόλαση. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία τέτοια θρησκεία και εφόσον οι άνθρωποι ανήκουν σε περισσότερη από μία θρησκεία, τότε μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι όλες οι ψυχές πάνε στην κόλαση. Και όπως έχουν οι ρυθμοί γεννήσεων και θανάτων, θα πρέπει να αναμένουμε ότι ο αριθμός των ψυχών στην κόλαση θα αυξηθεί εκθετικά. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο εξετάζουμε το ρυθμό αλλαγής του όγκου της κολάσεως, είναι γιατί ο Νόμος του Μπόυλ δηλώνει ότι για να παραμείνει σταθερή η θερμοκρασία και η πίεση στην κόλαση, ο όγκος της πρέπει να αυξάνεται αναλόγως με τις ψυχές που προστίθενται. Αυτό μας δίνει 2 περιπτώσεις:
1. Εάν η Κόλαση διαστέλλεται με πιο αργό ρυθμό από αυτόν με τον οποίο εισέρχονται ψυχές, τότε η θερμοκρασία και η πίεση θα αυξάνονται μέχρι να σκάσει η Κόλαση και να ξεχυθούν οι ψυχές.
2. Εάν η Κόλαση διαστέλλεται με ρυθμό πιο γρήγορο από τη αύξηση των ψυχών, τότε η θερμοκρασία και ή πίεση θα πέφτουν μέχρι να παγώσουν τα καζάνια της.
Ποιά από τις 2 περιπτώσεις ισχύει??
Αν αποδεχθούμε το αξίωμα το οποίο μου είπε η Τερέζα όταν ήμουν πρωτοετής, ότι ."Θα πρέπει να παγώσει η Κόλαση πριν κοιμηθούμε μαζί". και αν συνθεωρήσουμε και το γεγονός ότι χθες το βράδυ όντως κοιμήθηκα μαζί της, τότε . ισχύει η δεύτερη υπόθεση και επομένως είμαι σίγουρος ότι η Κόλαση είναι εξώθερμη και ότι ήδη έχει παγώσει.
Απόρροια αυτής της θεωρίας είναι ότι η κόλαση, αφού έχει παγώσει, άρα δεν δέχεται άλλες ψυχές και επομένως έχει εκλείψει.... αφήνοντας μόνο τον Παράδεισο. Αυτό με τη σειρά του αποδεικνύει την ύπαρξη ενός Θεϊκού Όντως, το οποίο εξηγεί γιατί χθες το βράδυ η Τερέζα φώναζε συνεχώς: "Θεέ μου, Θεέ μου". Αυτός ο φοιτητής πήρε το μοναδικό 'Α'.

Μιχάλης Ρ. είπε...

ΥΣ: το βρήκα αναρτημένο στο «Τρωκτικό»

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλη Ιοκάστη
Και μένα μου άρεσε πολύ η δεύτερη φωτογραφία! Μόλις την είδα κατάλαβα οτι έπρεπε να μπει οπωσδήποτε στην επόμενη ανάρτησή μου!

Φίλε Newton
Τότε είχαν φαντασία αγαπητέ, όχι αηδίες! Σήμερα απλά υπερτερούν στα ειδικά εφέ!!

Φίλοι bee και Tyler
Εδώ κολλάει το γνωστό λαϊκό άσμα «πες μας τι πίνεις, εσύ και δε μας δίνεις»...

Φίλε Μιχάλη
Το έχω ξανακούσει αυτό παλιότερα. Ο συγκεκριμένος φοιτητής πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον καθηγητή που ήθελε να το «παίξει έξυπνος»!

Μιχάλης Ρ. είπε...

Διαβάζοντας κανείς το ποίημα «περιμένοντας τους Βάρβαρους» του Καβάφη, διαπιστώνει την παρακμή μιας κοινωνίας που περιμένει μια εισβολή, μια καταστροφή ως λύτρωση. Μελετώντας την Εσχατολογία διαπιστώνει ακριβώς το ίδιο. Τα συμπεράσματα αφήνονται στη δική σας κρίση, αφού το τέλος του καθενός είναι δική του υπόθεση..

Sotirios είπε...

Καλησπέρα σας,
Τα μαθήματα χημείας για μένα είναι δύσκολα, αλλά θυμούμαι που ρωτούσα έναν ορθόδοξο: Ποιος σκαλίζει τη φωτιά στην κόλαση, για να μή σβήσει; Ο Διάβολος είπε.
Και ρώτησα: Ο Διάβολος είναι μέσα στην κόλαση ή απ' έξω; Μέσα είπε.
Και απάντησα: Αν είναι μέσα, θ' αφήσει τη φωτιά να σβήσει, για να μην υποφέρει κι' αυτός.
Αν είναι απ' έξω, τότε ο θεός είναι άδικος αφού τιμορεί τους ανθρώπους, αλλά όχι και το Διάβολο που τους οδήγησε στην κόλαση.

navarino-s είπε...

Ανορθόδοξε μου φαίνεται πως δίνεις ιδέες στου Μαξίμου για τα μέτρα εν όψει οικονομικής κρίσης!
Άσε που μου θύμισες τα εσχατολογικά κηρύγματα του Παπουλάκου ο οποίος τη στιγμή που άλλοι ξεσηκώνονταν κατά των Τούρκων γύριζε στα χωριά και έλεγε ότι θα κολυμπήσει το πουλάρι στο αίμα και ότι δεν θα μείνει ζωντανό ρουθούνι πάνω στη γη!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Μιχάλη
Ο παραλληλισμός που έκανες με τους «βάρβαρους» είναι πολύ εύστοχος. Είναι από τα αγαπημένα μου ποιήματα άλλωστε!

Φίλε Σωτήριε
Έξυπνη η απορία σου. Είμαι σίγουρος οτι ο ορθόδοξος δεν είχε ικανοποιητική απάντηση να σου δώσει πέρα από τα κοινότυπα «μη μιλάς έτσι» ή «είναι βλαστημία αυτό»...

Φίλε navarino-s
Παππουλάκος... Τι μου θύμισες τώρα!! Αγαπημένος του Χριστόδουλου και από τους μυθικότερους εκπροσώπους του νεο-ορθόδοξου σκοταδισμού!

Βλαχοκυριλές είπε...

Φίλε πρέπει να τα μαζέψεις όλα αυτά και να τα κάνεις βιβλίο. Σοβαρά.

argosholos είπε...

@Μιχάλης Ρ

Είναι γνωστό, ήδη από 100 και περισσότερα χρόνια ότι η θερμοκρασία στον Παράδεισο είναι μεγαλύτερη από αυτή της κόλασης, τουλάχιστον σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης 1 bar. Για περισσότερες λεπτομέρεις, γκουγκλιάστε το heaven is hotter than hell...

Από εκεί και πέρα, όσοι από σας αμαρτωλοί πάτε στη κόλαση, να ξέρετε ότι, σύμφωνα με τον Όσιο Αρκά (αυτόν με τον κόκκορα κλπ...) ο αριθμός του Θηρίου δεν είναι 666, αλλά το 666 αποτελεί στρογγυλοποίηση. Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 659,874590398!!!!!

argosholos είπε...

Σόρι, αμάρτησα προηγουμένως και υπέπεσα στο αμάρτημα της αίρεσης. Ο ακριβής αριθμός είναι 665,874590398!!!!!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε βλαχοκυριλέ
Λες; Και πως να το ονομάσω, «ο καιρός γαρ εγγύς»; Μπα, μάλλον αυτό είναι πιασμένο...

Φίλε αργόσχολε
Στην πίστιν μας πρέπει να είμαστε ακριβείς. Να γνωρίζομεν ακριβώς τη θερμοκρασίαν του παραδείσου και της κολάσεως, όπως επίσης και τον αριθμόν του αντιχρίστου! Χωρίς στρογγυλοποιήσεις...

Άνεμος είπε...

Απολαυστικοί είσαστε όλοι, όπως και το ίδιο το άρθρο. Ρε συ Αργόσχολε; Όντως έχει πει τέτοια βλαμμενιά αυτός ο "όσιος";

Άνεμος είπε...

Καλά αισθάνομαι τελείως ηλίθιος. Για το γνωστό Αρκά μιλάς...
Άντερο δε θα μου μείνει εδώ μέσα.

Άνεμος είπε...

Τώρα σόρυ Ανορθόδοξε που γράφω τρίτη φορά σερί, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Πόσο γέλιο βγάζουν οι γραφές τους έτσι; Αν συνυπολογίσουμε και το πόσο πιο αμόρφωτοι είμαστε οι σύγχρονοι νεορωμιοί από τους Έλληνες που είχαν την ατυχία να ζήσουν επί Θεοδοσίου και Ιουστινιανού, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε το ότι η βία με μέσο την οποία επιβλήθηκε ο χριστιανισμός ήταν όντως άκρατη. Είναι αυταπόδεικτο...

Marios Amontaristos είπε...

Χθες το βράδυ ήταν να παίξω σε ένα μαγαζί, αλλά λόγω τού καρναβαλιού στη γειτονική Ξάνθη, εμείς βαρούσαμε μύγες. Δεν θα έπαιζα καθόλου, αλλά ήρθε ένας συμπαθητικός παππούς που, παρότι δεν είμαι στο είδος του, γούσταρε να με ακούει. Αυτό με τίμησε και είπα να παίξω καμμία ώρα, έτσι, για χατήρι του. Όταν σταμάτησα, κάθησα μαζί του. Παλιός μπουζουκοπαίκτης ο ίδιος, είχε ιστορίες να μού πει. Μέχρι ένα σημείο, καλά μιλούσαμε. Και ξαφνικά, αρχίζει κάτι με προφητείες, αρμαγεδδώνες και ιστορίες αμαρτωλές και η ανάγκη για να χασμουρηθώ κλιμακωνόταν. Κατά περίεργο τρόπο, συμπτωματικά θα έλεγε κανείς, μιλούσε για τα ίδια πράγματα με την παρούσα ανάρτηση. Ο θεός την ψώνισε και θα μάς κάνει όλους μπάρμπεκιου. Και μόνο 144.000 μάρτυρες τού Ιεχωβά θα γίνουν άγγελοι και θα κονομήσουν την αιώνια ζωή. Και όλα αυτά, αρκετά σύντομα. Βέβαια, στο σύνολό τους αυτοί είναι αρκετά περισσότεροι, οπότε θα πρέπει να πλακωθούν μεταξύ τους για να βγουν οι νικητές. Μπορεί να ψηφίσει και το κοινό, στέλνοντας Ες Εμ Ες στο ΟΥ666 με χρέωση €1,19.

Κρίμα. Δε μάς φτάνουν τα φαρμάκια που περνάμε εξαιτίας μερικών πειραγμένων που δε χορταίνουν με τίποτα, φαρμακωνόμαστε κι από μόνοι μας και τρομοκρατούμε τον εαυτό μας. Φάε το φαγητό σου γιατί ο μπαμπούλας θα θυμώσει. Κρίμα.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε άνεμε
Ίσως να διαθέτουμε περισσότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από τους Έλληνες αυτής της περιόδου, παιδεία όμως;

Φίλε mario
Ρε τι συμπτώσεις γίνονται! Τελικά τα βιβλία των τηλεπροφητών έχουν ευρεία διάδοση...

ellinaki είπε...

Τσκ τσκ... Γελάτε εσείς, αλλά ως γνωστόν, το τέλος του κόσμου το έχει προβλέψει ακόμα και η ΑστροΝομία.

Αμ πως!

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Ανορθόδοξε, πολύ καλό το κείμενο σου, περιμένω και το δεύτερο. Όσον αφορά την εισαγωγή, που αναφέρεσαι στην εσχατολογία, σημείωσε (που λογικά θα το κάνεις) τι έγινε στο millenium, τα ζήσαμε εξάλλου, και ψάξε να βρεις αναφορές για το τί έγινε το 999, στο πρώτο millenium. Εκεί να δεις πλάκα!

Επίσης, σχετικά με την αποκάλυψη, να σημειώσουμε ότι εντάχθηκε στην Αγ. Γραφή από τον 4ο αιώνα και μετά, για αρκετούς λόγους, προφανείς και όχι. Για Φαντάσου!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε ελληνάκι
Σ' ευχαριστώ για το λινκ. Θα ασχοληθώ με το θέμα του ημερολογίου των Μάγιας στην επόμενη ανάρτηση.

Φίλε atumrakis
Όπως είπα και πριν, θα ασχοληθώ στην επόμενη ανάρτηση με την εσχατολογία εκτός καινής διαθήκης. Και για το 999 θα γράψω, να μείνεις ήσυχος! Όσο για την αποκάλυψη του Ιωάννη, πολύ σημαντικό είναι οτι μέχρι τον 11ο περίπου αιώνα μ.Χ. θεωρούταν «κανονική» και η αποκάλυψη του Πέτρου, η οποία πέρασε στη συνέχεια στη λίστα με τα «απόκρυφα».

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Ανορθόδοξε, πολύ καλή δουλειά, αναρωτιέμαι που τις βρίσκεις τόσες ώρες. Μεγάλη υπόθεση να είσαι νέος .....
Διάβασα το άρθρο σου και τα σχόλια και ιδιαίτερα μου άρεσε η ανάλυση του Μιχάλη Ρ, μου θύμισε λίγο τα παλιά.
Θέλω να προσθέσω μια λεπτομέρεια που ίσως πολλοί να μην την ξέρουν:
Ανάμεσα στις τόσες και τόσες θρησκείες και αιρέσεις, έχει βγει και ένα σχετικά νέο φρούτο, αυτοί που αυτο-ονομάζονται "ξανα-γεννημένοι χριστιανοί" "born again christians". Κατά διάφορους υπολογισμούς αριθμούν μέχρι και 600 εκατομμύρια ανά την υφήλιο, με μεγάλους αριθμούς στην Αμερική αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου όπως η Νιγηρία και αρκετοί στην Ελλάδα για παράδειγμα. Δεν είναι όλοι σε αυτήν την κατηγορία τρελοί ή άσχετοι, αλλά ακούστε το παρακάτω γεγονός:
Πριν αρκετούς μήνες παρακολούθησα ένα πρόγραμμα από την Αμερική της σειράς "60 minutes" Είναι γενικώς μια αξιόλογη και αρκετά αντικειμενική εκπομπή και πολλές φορές έχει επικρίνει ισχυρά κυβερνητικά πρόσωπα. Το θέμα ήταν "το πιστεύω" των "ξανα-γεννημένοι χριστιανών" και οι προσκαλεσμένοι στελέχη του κινήματος (σχετικά μεγάλης ηλικίας). Εκεί λοιπόν, "Χωρίς Περίσκεψη και Χωρίς Αιδώ", όπως έλεγε και ο Καβάφης, ανέφεραν την εξής ΠΡΟΤΑΣΗ???? :
"Πρέπει να υποστηρίξουμε το Ισραήλ να ξεκινήσει έναν μεγάλο πόλεμο στην μέση ανατολή, γιατί η βίβλος έχει προβλέψει ότι ο Αρμαγεδδών θα ξεκινήσει σε αυτά τα μέρη. Ετσι όταν καταστραφεί ο κόσμος, θα επιστρέψουμε όλοι στον νέο κόσμο που θα αποτελείται μόνο από τους σωστούς χριστιανούς".
Αυτά και άλλα ακούστηκαν και λυπάμαι που δεν είχα γράψει αυτήν την εκπομπή. Ατέλειωτα τα δεινά που πηγάζουν από τον θρησκευτικό ζήλο!!!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Κώστα
Καλώς μας ήρθες! Μας έλειψες! Τι κοτρώνα ήταν αυτή ωρέ που πέταξε ο «ξαναγεννημένος» φωστήρας;;; Δυσκολεύομαι ακόμα να συνέλθω... :(

Μιχάλης Ρ. είπε...

Ο χριστιανισμός σαν πολιτική κίνηση από τον 1ο έως και τον 4ο αιώνα είμαι μια σκοτεινή ιστορία στην κυριολεξία. Απευθυνόταν στους απόκληρους τους «τελειωμένους», στους δούλους και στους ήδη «πειραγμένους» από τις ανατολικές θρησκείες. Η μέλλουσα ζωή ήταν το δέλεαρ για τα εγκλήματα απέναντι στην κοινωνία και στους εαυτούς τους. Οι ορδές αυτές των δυστυχισμένων αφιονισμένοι με τον παράδεισο που δεν έζησαν ή με τα ουρί και τα πιλάφια που δεν γεύτηκαν ποτέ, οδήγησαν την ανθρωπότητα στον φοβερό μεσαίωνα που εξευτέλισε την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλοίωσε τον συναισθηματικό κόσμο, δημιούργησε φοβίες και προκαταλήψεις που οδήγησαν το πνεύμα στην κόλαση του μαλάκα που ζούμε και στις μέρες μας. Ειδικά σήμερα ο χριστιανική εσχατολογία εξυπηρετεί την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και δημιουργεί την πεποίθηση στους πειραγμένους και εξαθλιωμένους απολογητές ότι αυτά που ζουν βουλιάζοντας στα χρέη είναι το εισιτήριο για τον παράδεισο που θα του εξασφαλίσει ο Εφραίμ και η συμμορία του. Έτσι έχουν και τη πίτα ολόκληρη οι τραπεζίτες και το σκύλο χορτάτο τα ράσα.

Κώστας είπε...

Μπορείτε να φρίξετε ελεύθερα!!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Μιχάλη
Μια εσχατολογική τρομολαγνεία είναι πάντα επίκαιρη, σε κάθε συγκυρία και κάθε εποχή. Όπως είναι πάντα επίκαιρο το «περιμένοντας τους βαρβάρους»...

Φίλε Κώστα
Το είδα και έφριξα! Αν και τα περισσότερα τα γνώριζα, παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να μου κάνουν εντύπωση!

Άθεος είπε...

Φίλε Κώστα πολύ καλή η επισήμανσή σου. Επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και τις διαπιστώσεις που έκανε ο παπα-Μάλθους για τον δοσμένο και ευλογημένο από το θεό πόλεμο, που σαν οικονομολόγος παράλληλα, προβλέπει και την τονωτική ένεση για την ανάκαμψη της οικονομίας!
Επίσης διορθώνω τον argosholo πως ο ακριβής αριθμός του θηρίου είναι 666,125409602!
Είχα να ακούσω για θηρία από τις απειλές της μάνας μου να τρώω τις φακές!
Όμως τέτοιος παραλογισμός σαν αυτά που μας πρότεινε να δούμε το ellinaki και ο Κώστας, δεν μπορούσε να τα φανταστεί, ούτε η μάνα μου!
Τι κάθομαι και φιλοσοφώ, κι εγώ κι εσύ Κώστα, όταν τα πράγματα είναι τόσο φανερά….
Θέλω να πω ρε Κώστα, τι το ψειρίζουμε τόσο…

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας Φίλοι, γεια σου συνονόματε Κώστα, είδα το βίντεο και ανατρίχιασα. Λέει 10 φορές και βάλε χειρότερα από αυτά που γράφω πιο πάνω. Μήπως ξέρεις πως μπορώ να το αντιγράψω, πρέπει να το δουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας - ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην Ανθρωπότητα σήμερα.
Το ακόμη χειρότερο είναι ότι πολλοί από αυτούς που έχουν αυτές τις πεποιθήσεις δεν είναι τρελοί (τουλάχιστον με την ευρύτερη έννοια της λέξης). Εχω γνωρίσει και εγώ μερικούς. Ενας παλιός συνεργάτης και φίλος για ένα διάστημα, ένας νέος που δεν θα πάταγε ούτε μερμήγκι μια μέρα πριν πολλά χρόνια έτσι στα καλά καθούμενα μου ανέφερε ότι είναι "ξανα-γεννημένος" και πιστεύει στον χριστό και την αλήθεια της βίβλου. Επειδή δεν ήξερα και πολλά τότε για τους ξαναγεννημένους δεν έδωσα σημασία ούτε και συνέχεια. Οταν χρόνια μετά άρχισα να ανατριχιάζω με τα στοιχεία που σιγά σιγά ανακάλυπτα βρήκα ξανά τον παλιό φίλο και του έβαλα μια απλή ερώτηση: "Αν του λέω υπάρχουν δυο άνθρωποι στην γη, που ο ένας είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας της υφηλίου, και τι δεν έχει κάνει και άλλος δεν έχει πατήσει ούτε μερμήγκι, πάντα βοηθάει τον διπλανό του, αγαπάει τους πάντες και τον αγαπούν όλοι. Τώρα ας πούμε ότι ο δεύτερος ο καλός ήταν άθεος σε όλη του την ζωή και έτσι πέθανε και ο πρώτος ο εγκληματίας, ούτε ήξερε τι ήταν αλλά λίγο πριν πεθάνει ασπάστηκε και αυτός το κύριο.. (τον χριστό), ποιος θα πάει στον παράδεισο και ποιος στην κόλαση;" Και σε μεγάλη μου έκπληξη μου απάντησε σχεδόν αμέσως: "κατά την βίβλο ο δεύτερος, ο εγκληματίας, μόνο θα πάει στον παράδεισο".
Και εδώ είναι η μεγάλη απάτη που συνοψίζεται σε μια λέξη που είναι το ψωμοτύρι των θρησκειών: η ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Πολλά δεινά έχει φέρει στην ανθρωπότητα αυτή η λέξη και ίσως μια μέρα πραγματικά να καταστρέψει αυτόν τον ακόμη πράσινο Πλανήτη μας.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός.

Συχνά, όταν είμαι κουρασμένος, πείθω το εαυτό μου να συνεχίσει το μαγγανοπήγαδο της δουλειάς - της μελέτης κοκ, λέγοντας "άντε, βάστα μέχρι το σαββατοκύριακο οπότε και θα κοιμηθείς μέχρι το μεσημέρι/πάς για μπύρες/κτλ/κτλ".

Συνεπώς μπορώ να κατανοήσω πώς η έννοια του "τέλους του κόσμου" μπορεί να γοητεύσει απλοϊκά πνεύματα.

Αλλά από το να ντοπάρεις τον εαυτό σου για να βγάλει μια δύσκολη βδομάδα μέχρι να τον αφιονίζεις με παραδείσους εις το επεκείνα προκειμένου να ξεχάσει τα κακώς κείμενα του παρόντος βίου του (που είναι Ο ΜΟΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ!), η απόσταση είναι μεγάλη...

Ίσαμε την ανοησία του ανθρώπου :)

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Άθεε
Εμένα μου τα έλεγαν αυτά για να τρώω... τις μπάμιες και τα φασολάκια μου!

Φίλε Κώστα
Τώρα που το ανέφερες να θυμηθώ να γράψω ένα άρθρο για τη χριστιανική «μετάνοια» και τα δεινά που προκαλεί...

Φίλε undantag
Είπαμε, η ανοησία του κόσμου είναι αήττητη. Σκέψου οτι εν έτει 2009 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται σοβαρά να πάρουν τα βουνά για να γλιτώσουν από το... χάραγμα, το τσιπάκι, τον Αντίχριστο-παιδί του '83 και τις λοιπές εξωφρενικές παλαβωμάρες που τους σερβίρουν οι πνευματικοί τους!

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ : Ο βιβλικός Ιησούς είχε προβλέψει ουκ ολίγες φορές τον ερχομό της «Δευτέρας Παρουσίας» σε χρόνο πολύ σύντομο, κάτι που φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η ΛΕΞΗ «ΕΓΓΥΣ» ΥΠΑΡΧΕΙ 30 ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΓΙΑ ΚΑΤΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ) ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΑ.ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΤΟ.

ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΤΡΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΜΑΣ».

ΤΟ «ΕΓΓΥΣ» ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΟ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ( ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ Π.Χ) ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ «ΕΓΓΥΣ».

«ΕΓΓΥΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΓΙΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.«ΕΓΓΥΣ» ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ.

ΑΡΑ ΜΑΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΕΓΓΥΣ» ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ.Ο ΘΕΟΣ ΛΕΕΙ «ΕΓΓΥΣ» ΑΛΛΑ ΟΜΙΛΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΟΝΟΣ.

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ : Τονίζεται σαφώς στο εδάφιο 24,34 οτι δεν θα περάσει εκείνη η γενιά πριν συμβούν όλα αυτά (δηλαδή μέσα σε 33 χρόνια το πολύ).

Ματθ.34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

ΕΔΩ ΚΥΡΙΕ ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕ Η Ε(ΣΚΑΤΟ)ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ-ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.H ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ!!!!!!!!!!!!

Κώστας είπε...

Ανώνυμε, έλεγξε επειγόντως τη διαρροή. Κάτι στάζει...

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Κώστας είπε...
Ανώνυμε, έλεγξε επειγόντως τη διαρροή. Κάτι στάζει...


Τὸ μυαλό σας στάζει κ.ΚΩΣΤΑ μου ποὺ γράφετε «Φίλε Ανορθόδοξε, πολύ καλή δουλειά, αναρωτιέμαι που τις βρίσκεις τόσες ώρες. Μεγάλη υπόθεση να είσαι νέος .....»

Δεῖτε τί του γράφω τοῦ Ἀνορθόδοξου ἐδῶ http://falsefaith.blogspot.com/2008/11/blog-post_14.html
καὶ τί μου εἶπε
«Ανορθόδοξος είπε... Ανώνυμε απολογητή...Έχεις δίκιο. Το κατά Ματθαίον δεν αναγράφει αριθμό. Ο αριθμός είναι προϊόν της «προφορικής παράδοσης»

Εἴδατε κ.ΚΩΣΤΑ τί μοῦφες διαβάζετε καὶ τί χειροκροτήματα πέφτουν ἀπό σας!!!

Ἄλλος ἕνας ἄσχετος εἶστε ποὺ διαβάζει τὰ ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ καὶ τὰ θεωρεῖ «Φίλε Ανορθόδοξε, πολύ καλή δουλειά».

Χρειάζεστε ὄντως ἐπισκευὴ κ.ΚΩΣΤΑ μου γιατί στάζετε….πανταχόθεν!!!!

Κώστας είπε...

Σωστά. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι ο Κώστας που τα είπε όλα αυτά... δεν ήμουν εγώ!! Έναν απλό έλεγχο στο URL να είχατε κάνει για επαλήθευση, κ. Ανώνυμε, θα το 'χατε διαπιστώσει. Αλλά είπαμε...

Ανώνυμος είπε...


ΚΩΣΤΑ μὴν παίζεις τὴν κολοκυθιὰ

Εἴτε εἶσαι ἐσὺ εἴτε δὲν εἶσαι στὸ συγκεκριμένο σχόλιο ἕνα μετράει.
Ἔχεις ἐπικροτήσει (ΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟΥ) πάμπολλες φορὲς τὰ ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ χωρὶς νὰ τὰ ἐλέγξεις γιὰ τὴν ἀξιοπιστία τους!!!

Ἂν εἶναι ἄλλος αὐτὸς ὁ ΚΩΣΤΑΣ ποὺ λέω ἐγὼ τότε …. Ξεχαρβαλώθηκε κι ἄλλος….

ΑΝΤΙΟΣ ΣΑΣ μέχρι νὰ ξανάρθω καὶ νὰ προσέχετε…κυκλοφοροῦν συκοφάντες, ἀγράμματοι καὶ ΑΝΟΥΣΙΟΙ - ἀνορθόδοξοι ποὺ πρῶτα μιλᾶνε (γράφουν) καὶ μετὰ ψάχνουν νὰ δοῦν ἂν λέει μέσα γιὰ 14.000 νήπια!!!

Καὶ μὴν ξεχάσετε νὰ πᾶτε γιὰ τὴ διαρροὴ πού σας ὑπέδειξα…

Κώστας είπε...

Λοιπόν, παρότι έχω καιρό ν' ασχοληθώ με τις παρενέργειες των ληγμένων που καταναλώνονται στον γενικότερο χώρο τής Εκκλησίας, έτσι για να θυμηθώ τους παλιούς καλούς καιρούς, σε προκαλώ να βρεις να ρίξεις μια ματιά στο άρθρο τού Ανορθόδοξου τής Δευτέρας, 05 Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς; Το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο». Πήγαινε, λοιπόν, εκεί, διάβασε αυτά που γράφει ο σχολιαστής Κώστας (εγώ είμαι αυτή τη φορά) και μετά ξαναέλα από 'δώ να μας πεις και «χειροκροτητές»! Ασφαλώς δεν έχω ανάγκη να σου δώσω εξηγήσεις για κάτι, απλώς ήθελα να σου δείξω ότι η διαρροή για την οποία έκανα λόγο πιο πάνω, όλο και χειροτερεύει!

Υ.Γ. Α και κάτι ακόμα: λέγομαι Κώστας, το ιστολόγιό μου είναι το τι εστίν αλήθεια; και όποιος απολογητής τής συμφοράς πέρασε ποτέ με το στυλάκι που μας επιδυκνύεις εσύ εδώ, το μετάνιωσε οικτρά. Αν δεν ξέρεις, μάθε. Κι αν ξέρεις, μην μας πουλάς εξυπνάδα...

Ανώνυμος είπε...

Πηγαινετε να δειτε τι εχω γραψει και εκει.

Κι οσο για το τι επαθαν οι αλλοι(αν επαθαν) αυτο δεν συγκρινετε μα τιποτα σε σχεση με αυτο που παθατε εσεις εδω

Κώστας είπε...

Γκελ μπουρντά - ΑΝ τολμάς...

Ανώνυμος είπε...

Εγραψα ηδη στο άρθρο τού Ανορθόδοξου τής Δευτέρας, 05 Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς;

Και αυτο απεδειχθη μουφα.
Σιγα σιγα ενας ενας και στο ελευθερο χρονο!!!

Ανορθόδοξος είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε απολογητή

Χαίρομαι που και σε αυτό το άρθρο μας μετέφερες τις επιστημονικές απόψεις και την εγκάρδια ατμόσφαιρα του κατηχητικού που συχνάζεις... Προσπαθείς με κάθε τρόπο να μας πείσεις οτι οι ευαγγελιστές «μιλούσαν μεταφορικά», να μας περάσεις δηλαδή την κυρίαρχη ερμηνεία της Εκκλησίας, η οποία στερείται οποιασδήποτε αξιοπιστίας, αλλά και στοιχειώδους σοβαρότητας.

Πέρα από το «εγγύς», στο οποίο αναφέρεσαι συνέχεια (και το οποίο μπορεί να πάρει πάρα πολλά νοήματα ανάλογα με τα συμφέροντα της Εκκλησίας), ποιά η άποψή σου για το πεντακάθαρο (Ματθ. 23,36) «ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.»; Πήγαινε (ξανα)ρώτα τον πνευματικό σου και πες μου. Η ερμηνεία οτι πρόκειται για την ίδρυση της... Εκκλησίας της Πεντηκοστής είναι κάτι παραπάνω από αυθαίρετη. Είναι Γελοία!

Ακόμα, ποιά η άποψή σου για τις 7 ημέρες της δημιουργίας; Μήπως θα μας αναπαράγεις πάλι τις ρήσεις των αγίων πατέρων, οτι δηλαδή μια μέρα Θεού είναι 100 ή 1000 ανθρώπινα χρόνια, δηλαδή ο κόσμος φτιάχτηκε σε 700 ή 7000 χρόνια; Πήγαινε να το πεις αυτό σε κάποιον φυσικό ή γεωλόγο και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι!

Πρέπει επιτέλους οι επαγγελματίες γραφιάδες της Εκκλησίας να καταλάβουν οτι δεν ζούμε στο μεσαίωνα, οτι ο κόσμος ξύπνησε και δεν πείθεται από τέτοια παιδιάστικα επιχειρήματα. Αν δεν έχουν κάτι καλύτερο να σκεφτούν, ας το βουλώσουν καλύτερα...

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΙΟ ΠΡΙΝ
«Υ.Γ. Α και κάτι ακόμα: λέγομαι Κώστας, το ιστολόγιό μου είναι το τι εστίν αλήθεια; και όποιος απολογητής τής συμφοράς πέρασε ποτέ με το στυλάκι που μας επιδυκνύεις εσύ εδώ, το μετάνιωσε οικτρά. Αν δεν ξέρεις, μάθε. Κι αν ξέρεις, μην μας πουλάς εξυπνάδα...»

ΟΡΙΣΤΕ Κ.ΚΩΣΤΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ.
(Αναρτήθηκε από Κώστας στις 10:06 π.μ. 11 σχόλια
Ετικέτες Περί τής ιστορικότητας τού Ιησού.Τακιτος.

ΓΡΑΦΕΤΕ .Η υπόθεση αυτή, όμως, όπως ακριβώς κι η προηγούμενη που αναφέρθηκε, σκοντάφτει πάνω στο ίδιο πρόβλημα: στο ότι δηλαδή οι τοποθετήσεις τού Τάκιτου δεν είναι απόλυτες. Ο Νέρων σε αντίθεση με τις αναφορές τού Πλινίου τού Πρεσβυτέρου, τού Σουητώνιου και τού Δίωνος Κασσίου δεν παρουσιάζεται στον αναγνώστη ως ένοχος για τη φωτιά, αλλά απλώς ως αντικείμενο φημών.

ΕΣΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΑΤΙΤΟ Ο ΝΕΡΩ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.

ΟΜΩΣ Ο ΤΑΚΤΙΤΟΣ ΛΕΕΙ
ΟΡΙΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΤΑΚΙΤΟΣ
Στο έργο του «Annales» (Χρονικά) που δημοσίευσε το 115 – 117 μ.Χ., ασχολείται με τα γεγονότα της βασιλείας των αυτοκρατόρων Τιβέριου, Καλιγούλα, Κλαύδιου και Νέρωνα.Αναφερόμενος στο Νέρωνα, μιλάει για την πυρκαγιά της Ρώμης που έβαλε ο ίδιος και κατηγόρησε τους Χριστιανούς, εξαπολύοντας διωγμό εναντίον τους το 64 μ.Χ.
Αναφέρεται δηλαδή σε γεγονότα που συνέβησαν μόλις τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού:
« Η κοινή γνώμη κατηγορούσε τον Νέρωνα σαν αυτουργό της πυρκαγιάς. Για να ησυχάσει αυτούς τους θρύλους ο Νέρωνας υπέδειξε άλλους ενόχους και επέβαλε πρωτοφανείς και μετά από πολλή σκέψη επινοημένες ποινές σ’ εκείνους, τους οποίους για τα βδελυρά τους κρυφά έργα μισούσαν και καλούσαν κοινά Χριστιανούς. Δημιουργός αυτού του ονόματος υπήρξε ο Χριστός, ο οποίος επί της αυτοκρατορίας του Τιβέριου από τον πραίτορα Πόντιο Πιλάτο παραδόθηκε σε τιμωρία». Τάκιτος Annales XV, 38,44

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΥΠΗΡΞΕ Ή ΟΧΙ;
antiairetikos.blogspot.com/.../blog-post_28.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΑ ΕΧΩ ΔΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ.

ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΟΜΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΑΦΗΝΕ ΜΟΜΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ Η ΟΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ Κ.ΚΩΣΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΣΑΣ ΑΛΛΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΙΟ ΣΑΣ

Κώστας είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κώστας είπε...

Αφού το επιθυμείς τόσο πολύ, ορίστε: γίνε ρεζίλι ΚΑΙ στο μπλογκ τού Ανορθόδοξου!

Υ.Γ. Σε προειδοποίησα... ;-)

Ανώνυμος είπε...

KI ΕΓΩ. ΔΕΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΡΕΖΙΛΙ ΕΓΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΩΣ ΣΙΓΟΥΡΑ.

ΔΕΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ.
ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΕΔΩ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΣ.

Κώστας είπε...
Τέταρτον: Δεν υπάρχει κανένα φαινόμενο που λέγεται «ομοιοτελεύτητο». Αν μιλάς για το ομοιοτέλευτο, πάω πάσο…

ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ «ΟΜΟΙΟΤΕΛΕΥΤΟ» Κ.ΑΣΧΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ «ΟΜΟΙΟΤΕΛΕΥΤΗΤΟ» ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

Κώστας είπε...

Φίλε Ανορθόδοξε,

για να μην επανέρχομαι συνεχώς και ν' ανταπαντάω στον Ανώνυμο για θέματα που ούτε το άρθρο σου αφορούν ούτε και το ιστολόγιό σου , ο κάθε ενδιαφερόμενος ας περνά από το μπλογκ μου για να γίνεται μάρτυρας... ;-)

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Ανορθόδοξε,

για να μην επανέρχομαι συνεχώς και ν' ανταπαντάω στον Ανώνυμο για θέματα που ούτε το άρθρο σου αφορούν ούτε και το ιστολόγιό σου , ο κάθε ενδιαφερόμενος ας περνά από το μπλογκ μου για να γίνεται μάρτυρας... ;-)

ΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕ ΘΑ ΔΕΙΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΕΣΠΑΣΕ Ο ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΓΚΕΛ ΜΠΟΥΡΝΤΑ''!!!!!!

ΑΛΛΑΞΕ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΡΑ ...

ΒΛΕΠΕΙΣ...ΠΡΙΝ ΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ ''Ο/Η Κώστας είπε...
Αφού το επιθυμείς τόσο πολύ, ορίστε: γίνε ρεζίλι ΚΑΙ στο μπλογκ τού Ανορθόδοξου!

Υ.Γ. Σε προειδοποίησα... ;-)''

ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΚΙΟΛΑΣ Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ...ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙ!

Κώστας είπε...

@Ανώνυμος

Το τελευταίο σου σχόλιο, απ' ότι βλέπω το δημοσίευσες στις 14:07, ενώ το άλλο που άφησες στο μπλογκ μου ήταν στις 15:00. Εγώ, λοιπόν, δεχόμενος ότι αυτό που μετράει είναι το πιο πρόσφατο, δεν θα δώσω συνέχεια σ' αυτά που ανταπάντησες πιο πάνω και θα σου προτείνω να κλείσουμε τα δικά μας εδώ και να τα μεταφέρουμε οριστικά και αμετάκλητα στο τι εστίν αλήθεια;. Όποιος ενδιαφέρεται να δει τι λέμε, θα μας ακολουθήσει - τι λες;

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΩ ΤΟ ΕΙΠΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΟΥ.
ΑΣ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.