Τετάρτη 30 Ιουλίου 2008

Παλαιά Διαθήκη και σεξουαλικές διαστροφές

Εδώ θα ασχοληθώ με ένα πιό ανάλαφρο, καλοκαιρινό θα έλεγα θέμα, δηλαδή με το βιβλίο των μεγάλων διαστροφών της αρχαιότητας, την Παλαιά Διαθήκη. Βιασμοί, ομοφυλοφιλία, κτηνοβασία, αιμομιξία και πόρνες είναι παντού στο «θεόπνευστο» αυτό έργο... Αν γραφόταν σήμερα θα είχε ξεσηκώσει σάλο και πιθανότατα οι συντηρητικοί θρησκευτικοί κύκλοι να ζητούσαν την απόσυρσή του από τις σχολικές βιβλιοθήκες (σας θυμίζει τίποτα αυτό;). Αντίθετα έχουν το θράσος να το διδάσκουν, σε πιο censored εκδοχή βέβαια, στα παιδιά της 3ης Δημοτικού! Αν ήταν ταινία θα το παρουσίαζα "Old Testament: the director's cut"!!!

Ξεκινώντας από τη Γένεση, θα σας αποκαλύψω τις πραγματικές ηλικίες του Αδάμ και του Μαθουσάλα που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αν και δεν έχουν σχέση με διαστροφές:

5,5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Αδάμ, ἃς ἔζησε, τριάκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.

5,5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃς ἔζησεν, ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε.


Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως ο Αδάμ πέθανε 930 ετών και ο Μαθουσάλας...960!! (καλέ τόσο πολυ και δεν τους φαινότανε...)

Ας περάσουμε όμως στον Αβραάμ (ή Άβραμ όπως λεγόταν αρχικά):

12,11 ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἤγγισεν ῞Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν ῞Αβραμ Σάρᾳ τῇ γυναικί· γινώσκω ἐγώ, ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ· 12 ἔσται οὖν, ὡς ἂν ἴδωσί σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι γυνὴ αὐτοῦ ἐστιν αὐτή, καὶ ἀποκτενοῦσί με, σὲ δὲ περιποιήσονται. 13 εἰπὸν οὖν, ὅτι ἀδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου.

20,2 εἶπε δὲ ῾Αβραὰμ περὶ Σάρρας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀδελφή μου ἐστίν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μή ποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι᾿ αὐτήν. ἀπέστειλε δὲ ᾿Αβιμέλεχ, βασιλεὺς Γεράρων, καὶ ἔλαβε τὴν Σάρραν


Ο Αβραάμ, δείχνοντας όλη την θεόπνευστή του ανδρεία δε διστάζει να παρουσιάσει 2 φορές την όμορφη γυναίκα του ως αδερφή του, ώστε οι άνδρες της περιοχής να μην τον σκοτώσουν για να την «περιποιηθούν»! Πάντως, όταν ο Αβιμελέκ ζήτησε να την @#$%^ει, ο Αβραάμ του την έδωσε προθύμως...


26,9 ᾿Επηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβέκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν· ἀδελφή μου ἐστίν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβέκκας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν.


Ο γιός του Αβραάμ, ο Ισαάκ, μιμείται τον πατέρα του επιχειρόντας το ίδιο με την γυναίκα του Ρεββέκκα... Συνεχίζω με το αγαπημένο μου απόσπασμα, αυτό του Λωτ:

19,4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα. 5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς. 6 ἐξῆλθε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ. 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε. 8 εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἀνδρας τούτους μὴ ποιήσητε ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.


Ο καλός και αγαθός Λωτ, που είχε την ατυχία να ζει στα Σόδομα, δέχτηκε την επίσκεψη αγγέλων του Θεού. Όλος ο λαός των Σοδομιτών όμως (από τότε τους βγήκε το όνομα...) τους ορέχτηκε και περικύκλωσε το σπίτι του Λωτ ζητώντας του να τους παραδώσει έξω για να «συγγενέψουν μαζί τους»!! Ο φιλόστοργος πατέρας Λωτ όμως είχε τη λύση. Τους πρότεινε αντί των αγγέλων, που ήταν φιλοξενούμενοι και άρα ιεροί, να «χαρούν» τις δύο κόρες του, οι οποίες μάλιστα δεν είχαν γνωρίσει άνδρα, ήταν δηλαδή παρθένες!! Αν έχετε σασπενς για τη συνέχεια της ιστορίας, θα σας καθησυχάσω λέγοντας ότι οι άγγελοι ,εκμεταλλευόμενοι την ικανότητά τους να γίνονται αόρατοι (ουάου!!), έσπασαν στο ξύλο τους Σοδομίτες και τους έτρεψαν σε φυγή... Η ιστορία του Λωτ όμως έχει και πικάντικη συνέχεια:


19,30 ᾿Ανέβη δὲ Λὼτ ἐκ Σηγὼρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγώρ. καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ. 31 εἶπε δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ὁ πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ· 32 δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα. 33 ἐπότισαν δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι. 34 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ἰδοὺ ἐκοιμήθην χθὲς μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ εἰσελθοῦσα κοιμήθητι μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα. 35 ἐπότισαν δὲ καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἀναστῆναι. 36 καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λὼτ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.

Μετά την καταστροφή των Σοδόμων ο Λωτ και οι δύο κόρες του, καθώς η γυναίκα του είχε μείνει... στήλη άλατος, εγκαταστάθηκαν σε μία σπηλιά. Οι κόρες του σκέφτηκαν: «που θα βρούμε άντρα τώρα, ας πάμε καλύτερα με τον πατέρα μας να διαιωνίσουμε και το είδος μας!» Οπότε, αφού τον μέθησαν το έκαναν μαζί του διαδοχικά και για πολλές ημέρες ως ότου συνέλαβαν και οι δύο!! Εδώ μας δημιουργείται η απορία αν ένα
ς οποιοσδήποτε άντρας με την απλή επίδραση του κρασιού θα κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά του... Ευτυχώς μάλλον όχι, γιατί στην αντίθετη περίπτωση όλοι θα είχαμε βιαστεί από τους γονείς μας!! Φανταστείτε οτι ο Λωτ ήταν ο εκλεκτός του Θεού και ο καλύτερος άνθρωπος στην περιφέρεια Σοδόμων- Γομόρρων! Ας ασχοληθούμε λίγο και με το διάσημο Αυνάν:

38,8 εἶπε δὲ ᾿Ιούδας τῷ Αὐνάν· εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ ἐπιγάμβρευσαι αὐτὴν καὶ ἀνάστησον σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου. 9 γνοὺς δὲ Αὐνὰν ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 10 πονηρὸν δὲ ἐφάνη ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐποίησε τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσε καὶ τοῦτον.


Ο Αυνάν, ο γιός του Ιούδα πήρε την εντολή να αναλάβει τη γυναίκα του αδελφού του, που τον σκότωσε ο Θεός γιατί «ήταν πονηρός», με σκοπό να γεννήσει παιδί. Αυτός όμως κωλύοταν καθώς το παιδί δεν θα ήταν δικό του, οπότε «έχ
υνε στη γη» για να μην του δώσει απόγονο! Ο Πανάγαθος όμως δεν τα σήκωνε αυτά και τον θανάτωσε κι αυτόν... Τελικά η γυναίκα αυτή κατέληξε στις αγκάλες του γερο- Ιούδα, του οποίου η σύζυγος είχε πεθάνει!

49,2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατέ μου, υἱοὶ ᾿Ιακώβ, ἀκούσατε ᾿Ισραὴλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 3 Ρουβήν, πρωτότοκός μου, σὺ ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης. 4 ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ, μὴ ἐκζέσῃς· ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου· τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν, οὗ ἀνέβης.


Ο πρωτότοκος του Ιακώβ, ο Ρουβήν, αποδοκιμάζεται από τον ίδιο γιατί «μίανε το κρεβάτι του πατέρα του», δηλαδή συνουσιάστηκε με τη μητέρα του!!
Περνάω στο Λευΐτικο, όπου οι διαστροφές των Ισραηλιτών επιχειρήθηκε να περιοριστούν με «θεόπνευστο» νόμο:

18,22καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βέλυγμα γάρ ἐστι. 23 καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμόν, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό. καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι, μυσαρὸν γάρ ἐστι.


Νομίζω οτι γίνεται κατανοητό πόσο πληγές ήταν για την εποχή η ομοφυλοφιλία και η κτηνοβασία... Μια που αναφέρθηκα στην ομοφυλοφιλία, παραθέτω ακόμα μία αναφορά από το Β' Βασιλέων:

1,26 (Δαβίδ:) ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἀδελφέ μου ᾿Ιωνάθαν· ὡραιώθης μοι σφόδρα, ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν.


Από ότι φαίνεται ο Δαβίδ διέθετε έναν φανατικό θαυμαστή, το γιό του νεκρού βασιλέα Σαούλ, ο οποίος τον «αγαπούσε» περισσότερο από τις γυναίκες... Ο ίδιος όμως δεν ήταν καλύτερος:


11,2 καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυὶδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδε γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα. 3 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ ἐζήτησε τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν· οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεὲ θυγάτηρ ᾿Ελιὰβ γυνὴ Οὐρίου τοῦ Χετταίου; 4 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ ἐκοιμήθη μετ' αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 5 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω. 6 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ πρὸς ᾿Ιωὰβ λέγων· ἀπόστειλον πρός με τὸν Οὐρίαν τὸν Χετταῖον· καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωὰβ τὸν Οὐρίαν πρὸς Δαυίδ. 7 καὶ παραγίνεται Οὐρίας καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ εἰς εἰρήνην ᾿Ιωὰβ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαοῦ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ πολέμου. 8 καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Οὐρίᾳ· κατάβηθι εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ νίψαι τοὺς πόδας σου· καὶ ἐξῆλθεν Οὐρίας ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ ἄρσις τοῦ βασιλέως. 9 καὶ ἐκοιμήθη Οὐρίας παρὰ τῇ θύρᾳ τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ οὐ κατέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυὶδ λέγοντες, ὅτι οὐ κατέβη Οὐρίας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Οὐρίαν· οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ σὺ ἔρχῃ; τί ὅτι οὐ κατέβης εἰς τὸν οἶκόν σου; 11 καὶ εἶπεν Οὐρίας πρὸς Δαυίδ· ἡ κιβωτὸς καὶ ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδας κατοικοῦσιν ἐν σκηναῖς, καὶ ὁ κύριός μου ᾿Ιωὰβ καὶ οἱ δοῦλοι τοῦ κυρίου μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ παρεμβάλλουσι· καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ κοιμηθῆναι μετὰ τῆς γυναικός μου; πῶς; ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ρῆμα τοῦτο. 12 καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Οὐρίαν· κάθισον ἐνταῦθα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε. καὶ ἐκάθισεν Οὐρίας ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον. 13 καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Δαυίδ, καὶ ἔφαγεν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔπιε καὶ ἐμέθυσεν αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἑσπέρας τοῦ κοιμηθῆναι ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη. 14 καὶ ἐγένετο πρωΐ καὶ ἔγραψε Δαυὶδ βιβλίον πρὸς ᾿Ιωὰβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Οὐρίου. 15 καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ λέγων· εἰσάγαγε τὸν Οὐρίαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.


Στο εκτενές αυτό απόσπασμα αναφέρεται οτι ο Δαβίδ ερωτεύθηκε τη σύζυγο ενός στρατηγού του, του Ουρία. Αφού πρώτα κοιμήθηκε μαζί της χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, ήρθαν τα νέα οτι είναι έγκυος. Οπότε, μηχανεύτηκε να εξοντώσει τον Ουρία και να... φανεί σαν ατύχημα! Τον έστειλε στην πρώτη γραμμή του σφοδρού πολέμου, δίνοντας εντολή στον Ιωάβ να του επιτεθεί από πίσω την ώρα της μάχης!! Μνημείο ηθικής ο μικροκαμωμένος ,πλην τεράστιος σε υστερφημία βασιλέας του Ισραήλ...
Εδώ τελειώνει το φαιδρό αυτό αφιέρωμα στο «καλό βιβλίο». Θα ακολουθήσει άλλο, πιο μακάβριο, για τα μακελειά και τις εθνοκαθάρσεις στο όνομα του Θεού της αγάπης...

Δείτε επίσης: http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/default.asp2 σχόλια:

Γιάννης Καραμήτρος είπε...

Τι τσόντες και βλακείες; Παλιαά διαθήκη! Τρέχω να την αγοράσω :P

Αγησίας είπε...

Α, να χαθείς, ρε Ανορθόδοξε. Με καύλωσες πρωί-πρωί!

ΥΓ: καμιά έκδοση του "Καλού Βιβλίου" με εικόνα και ήχο (έστω και μόνο με εικόνα)υπάρχει;