Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008

Το... ιερό Πηδάλιον

Ομολογώ οτι είχα αρκετές επιφυλάξεις για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, καθώς φοβόμουν οτι θα ρίξει το υψηλό επίπεδο (ψωνάρα!) του παρόντος blog. Όμως, μετά τη συζήτηση με κάποιον φίλο άλλαξα γνώμη και αποφάσισα, για χάρη της ενημέρωσής σας, να την κάνω και αυτή τη θυσία... Το θέμα που θα ασχοληθώ σήμερα είναι μια βιβλιοπαρουσίαση, κάπως... αλλιώτικη από τις άλλες. Το βιβλίο δεν είναι άλλο από το περίφημο «Πηδάλιον», τη μεγαλύτερη συλλογή ιερών κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συγγραφείς του αναφέρονται οι μοναχοί Νικόδημος Αγιορείτης και Αγάπιος, το κείμενο είναι σε δημώδη γλώσσα και υποτίθεται πως περιέχει μια συνοπτική συλλογή των κανόνων των αποστόλων, των πατέρων, των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, προς χρήση για όλους τους, κληρικούς και λαϊκούς, χριστιανούς ορθόδοξους.


Το βιβλίο συντάχθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1800 στη Λειψία, μετά από επικύρωση της πατριαρχικής συνόδου Κωνσταντινούπολης, το 1791. Έχει χαρακτηριστεί από έγκριτους θεολόγους και σημαίνοντα μέλη της ιεραρχίας ως η «πληρεστέρα και πλουσιοτέρα μέχρι των χρόνων των συλλογή». Η αλήθεια είναι πως το κείμενο δεν είναι πάντα τόσο πιστό στις πηγές του, αλλά οι δύο μοναχοί ασχολούνται με πολλά σύγχρονά τους θέματα και συνήθειες, που συχνά «ξεπερνούν» τους παλιότερους κανόνες. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το Πηδάλιον παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αναχρονιστικότητά του από πολλά μέλη της Εκκλησίας.


Πού είναι το πρόβλημα; Στο περιεχόμενο φυσικά. Όλο το κείμενο δεν είναι παρά ένα «ιερό ποινολόγιο» για κάθε λογής παραπτώματα, η φύση των οποίων, μαζί με τον τρόπο περιγραφής τους και τις τιμωρίες που προβλέπονται, είναι τόσο παράλογα που τις περισσότερες φορές ξεπερνούν τα όρια του γελοίου... Διαβάζοντας το εν λόγω πόνημα, πολλές φορές ο αναγνώστης έχει την αίσθηση οτι συμμετέχει σε κάποιον πρόστυχο χαβαλέ, που διακωμωδεί θέματα λατρείας και συμπεριφοράς! Ο εκδοτικός οίκος «Περίπλους» εξέδωσε πρόσφατα μια περιληπτική έκδοση του βιβλίου, περιλαμβάνοντας ένα απάνθισμα από τους κανόνες περί «Μαλακίας, Αρσενοκοιτίας, Μοιχείας, Αιμομιξίας και Πορνείας». Θα δώσω μια ιδέα περί τίνος πρόκειται παρακάτω:«Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.»... «Και ος αν απολελυμένην γαμήση μοιχάται»


Εδώ αναφέρεται πως αν ένας άνδρας (ή γυναίκα) αποφασίσει να χωρίσει τη σύζυγό του και να ξαναπαντρευτεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι μοιχείας, κατευθείαν πρέπει να αφορίζεται. Φυσικά, το ίδιο ισχύει αν παντρευτεί μια χωρισμένη (απολελυμένη). Συνεχίζω:


«Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία απατώσι τους οφθαλμούς των ορώντων, και κινούσι τον νουν και την καρδίαν προς επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον να μη ζωγραφίζωνται, ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται, επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασικωτάτη όρασις με ευκολίαν εμβάζει τας εικόνας εκείνων οπού βλέπει μέσα εις την ψυχήν.»


Μια καταδίκη της «πορνογραφίας» της εποχής, για την οποία εντύπωση μας δημιουργεί η σχολαστική λεπτομέρεια στην περιγραφή των «αισχρών ζωγραφιών», καθώς και η βαρύτητα της τιμωρίας (αφορισμός) για κάτι τόσο απλό... Μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε σημείο διαστροφής, παρακάτω:


«Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία.»


Αν αναρωτηθήκατε ποτέ για το πόσα είδη... μαλακίας υπάρχουν, το Πηδάλιον σας δίνει τη λύση! Είναι τρία: με το χέρι σου, με το χέρι άλλου και... με το χτύπημα στους μηρούς!! Περί μαλακίας συνέχεια:


«Είναι η κοινή και ψυχόλεθρος πανούκλα, οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους»... «Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας, διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα».


Εκτός λοιπόν από τους αθλιότατους νέους, η μαλακία παρατηρείται και στις γυναίκες (έλα!!). Οπότε πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες και αυστηρότερες ποινές με τους άνδρες. Ποιές ποινές όμως;


«Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ' ημέραν μετανοίας εκατόν»... «Η χωρίς συγκυλισμόν γινομένη ή γίνεται με πιασίματα και φιλήματα, χωρίς όμως γαργαλισμόν, και κανονίζεται είκοσι ημέρας ή γίνεται και με γαργαλισμόν και κανονίζεται τριάντα ημέρας»... «Ει δε και μετά την επίγνωσιν του κακού, δύο ή τρεις φορές μαλακισθή, να παύη από την Ιερωσύνην και να καταβαίνη εις τάξιν Αναγνώστου»


Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος... κάνει μαλακία, 40 μέρες με ψωμί και νερό και 100 μετάνοιες κάθε μέρα!! Παρακάτω, γίνεται διαχωρισμός της ανάλογα με το αν έχει «συγκυλισμόν» ή «γαργαλισμόν»!! Ακόμα, ορίζεται η τιμωρία του ιερέα που «έχει μαλακιστεί δύο-τρεις φορές», η οποία είναι υποβιβασμός σε ψάλτη! Ουδέν σχόλιον... Γιατί όμως ο αυνανισμός είναι τόσο κακός;


«Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί

Α΄ κιτρινίζουσι,

Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,

Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,

Δ΄ χάνουσι την φωνήν,

Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,

ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,

Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,

Η΄ τρέμει το σώμα των,

Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,

Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,

ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ' ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και

ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.»


Αφού είναι τόσο επιστημονικά αποδεδειγμένο, εγώ πάω πάσο. Εντύπωση προκαλούν οι συνέπειες Θ' και Ι' (α ρε ιατρική επιστήμη, από τί σκοτάδια αναδύθηκες!). Ας ασχοληθούμε και λίγο με την ομοφυλοφιλία:


«Τόσον δε φοβερόν πράγμα είναι η αρσενοκοιτία, ώστε οπού ο ίδιος Θεός ηθέλησε να καταβή προσωπικώς διά να ιδή αν τη αληθεία ενεργήται τοιαύτη αμαρτία, ωσάν να μη επίστευε καλά, αν ήτο δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γην μία τοιαύτη τερατώδης κακία. Ο δε Αγιος Ιερώνυμος λέγει ότι διά μόνην την αμαρτίαν αυτήν αργοπόρησεν εις τόσας χιλιάδας χρόνους να γένη άνθρωπος ο Υιός του Θεού,διά τούτο και οι ευσεβείς Βασιλείς εις τον θείον τούτον νόμον ακολουθούντες, εθανάτωναν τους αρσενοκοίτας.»


Σύμφωνα με τα παραπάνω η ομοφυλοφιλία είναι τόσο φοβερό πράγμα, που ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε (δεν είναι πανταχού παρών;) να βεβαιωθεί οτι όντως συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί δεν πίστευε στα μάτια του! Επίσης, αυτός είναι ο λόγος που ο Χριστός μας κρατούσε μούτρα τόσους αιώνες και δεν ενανθρωπίζονταν!! Φυσικά, όλοι οι ευσεβείς βασιλιάδες ακολούθησαν το θείο νόμο κατά γράμμα...


«Και ο μεν Ιουστινιανός, κατά τον Ζωναράν, και ο μέγας Θεοδόσιος πρότερον εγύμνωναν τους αθέους αρσενοκοίατας από όλα των τα υπάρχοντα, έπειτα τους επόμπευον, και ούτω τους έδιδαν πικρόν θάνατον. Ο δε Ουαλεντιανός ενώπιον πάντων κατέκαιε τους αρσενοκοίτας. Και Λέων δε και Κωνσταντίνος οι Βασιλείς εν τη εκλογή των νόμων λέγουσι να θανατώνωνται με ξίφη οι ασελγείς, και ο ποιών και ο υπομένων. Εάν δε ο υπομένων είναι παρακάτω από τους ιβ΄ χρόνους, να συγχωρήται διά το ανήλικον.»


Εδώ διαβάζουμε λεπτομερέστερα την εφαρμογή του «θείου νόμου» από τους θεάρεστους Ιουστινιανό, Ουαλεντινιανό, Λέοντα και Κωνσταντίνο. Ευτυχώς που δίνονταν χάρη αν κάποιος ήταν κάτω από... 12 ετών!! Σε άλλο σημείο του Πηδαλίου, δεν μένει (φυσικά) ασχολίαστο το θέμα των καρναβαλιών:


«Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου πας ποιών ταύτα»


Διαπιστώνουμε οτι ιδιαίτερα ενοχλούν τους συγγραφείς του βιβλίου οι μεταμφιέσεις με ρούχα του άλλου φύλου. Θα κλείσω με ένα μακροσκελές απόσπασμα για το σοβαρότατο αμάρτημα (που τιμωρείται με αφορισμό) του να... τρως κουλούρι τα Χριστούγεννα!!


«Επειδή και μερικοί από αγνωσίαν κινούμενοι, τη Δευτέρα μετά την Χριστού γέννησιν έψηναν σεμίδαλιν και άλλα τινά είδη, τα οποία ένας τον άλλον μεταδίδοντες έτρωγαν, κάμνοντες τούτο διά τιμήν τάχα των επιλοχίων της Θεοτόκου, διά τούτο ο παρών Κανών διορίζει, τοιούτον πράγμα να μη γίνεται εις το εξής από τους Χριστιανούς. Επειδή το να παρομοιάζωμεν διά της τοιαύτης συνηθείας, εμ την κοινήν και ταπεινήν γέννησιν ημών των ανθρώπων, την ανερμήνευτον γέννησιν της Αειπαρθένου, τούτο δεν λογίζεται τιμή εις αυτήν, ήτις υπέρ νουν και λόγον εγέννησεν εν σαρκί το αχώρητον τω παντί Θεόν Λόγον, αλλά μάλλον ατιμία, Ωσπερ γαρ άσπορον, και εκ Πνεύματος αγίου, ομολογούμεν της Θεοτόκου την Σύλληψιν, ούτω παρομοίως και την αυτής Γέννησιν ανωτέραν συνομολογούμεν πάσης λοχείας, ήτις εστίν η μετά πόνων του βρέφους γέννησις, και η ακόλουθος των αιμάτων ρύσις κατά τον Ζωναράν. Οποιος δε τούτο ήθελε κάμει, ει μεν Κληρικός είναι, ας καθαίρεται, ει δε λαϊκός, ας αφορίζεται»


Κοινώς: με το να τρως κουλούρι δεν τιμάς τη Θεοτόκο, αλλά την προσβάλεις! Οπότε, κομμένα τα κουλούρια Χριστουγεννιάτικα! Συμπεραίνουμε εύκολα, από αυτό το γελοίο και διεστραμμένο συνονθύλευμα κανόνων, την μεγαλειώδη προσφορά του Χριστιανισμού στην ηθική βελτίωση των ανθρώπων... Ας μας απαντήσει κάποιος την απλή ερώτηση: σε ποιό εδάφιο των λόγων του Χριστού ή έστω του σεξουαλικά στερημένου Παύλου στηρίζονται όλοι αυτοί οι κανόνες;


Δείτε επίσης:

  • http://el.wikipedia.org
  • http://periplousekdoseis.blogspot.com

14 σχόλια:

rexides είπε...

Μα τα κουλούρια ειναι τόσο νόστιμα :(

Ανώνυμος είπε...

1. Άκουσον άκουσον.. το να ζωγραφίζεις οστέινα πρόσωπα και κακομοίρικα πλάσματα χαμένα μες την τρέλα της παραφροσύνης τους ονομάζεται 'αγιογραφία', ενώ το να ζωγραφίζεις την υπέροχη γυναικεία μορφή καλείται 'αφορισμένη τέχνη'. Αλήθεια πως ξέρουν πως η ψυχή τρώει ότι της δίνει η όραση; Έχουν κάνει πειράματα και βλέπουν ότι η ψυχή παχαίνει με γυμνά και σεξ;
2. Νομίζω ότι τα είδη της μαλακίας είναι τέσσερα, διότι ξέχασαν να πουν για την μαλακία που τους δέρνει..
3. Εγώ λέω τους ιερείς που μαλακίζονται να τους κόβουν το κεφάλι! (το κάτω για να μην τους ξαναρθεί ο πειρασμός) Δηλαδή οι ψάλτες είναι μαλάκες ιερείς(ή ιεροί μαλάκες);
4. 40 μέρες με ψωμί και νερό και 100 μετάνοιες κάθε μέρα λέει αν θες να πάρεις συγχώρεση τζάμπα - αλλιώς πας μια μέρα κάνεις μια δωρεά 'υπέρ μαλακίας' και καθάρισες..
5. Τα πειράματα για να δουν τα συμπτώματα της μαλακίας τα έκαναν πάνω τους και ξέρουν τόσα πολλά;
6. Ο θεός κατέβηκε(με το ιερό ασανσέρ ή τις ιερές σκάλες) για να δει τί; Δεν ήξερε ο ίδιος (ο παντογνώστης) πως πολλά είδη ζώων είναι ομοφυλόφυλα ή αμφυφυλόφυλα; Έκανε λάθος ο αλάθητος; Από την ντροπή του θα γίνει πανταχού απών..
7. Καλός άνθρωπος ο Ιουστινιανός, άγιος βιαστής και άγιος κλέφτης..
8. Αυτό πάλι με την ενδυμασία τί κόλλημα; Ακόμη και ο ίδιος ο Αδάμ (έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές) αναφέρουν πως πολλές φορές φορούσε το φύλλο της Εύας κρυφά και κοιταζόταν στον καθρέπτη! Ορίστε!Ο πρώτος άνθρωπος του παραδείσου που έκανε αλλαγή φύλου!
9. Όσο για το κουλούρι τί να πω.. Σαλλονικιώτικο είναι σκέτη.. αμαρτία..

Ανώνυμος είπε...

Και δεν ήξερα ότι έχει τόσο πολύ γέλιο αυτό το βιβλίο να το χα πάρει ήδη!

@stardust30

"2. Νομίζω ότι τα είδη της μαλακίας είναι τέσσερα, διότι ξέχασαν να πουν για την μαλακία που τους δέρνει.."

Χαχαχαχαχαχαχ!Πολύ καλό!

panos είπε...

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να ζει κανείς στην Ελλάδα μας και να έχει άγνοια από πνευματική ζωή.
Το να απέχει κανείς από την θρησκεία μας είναι τόσο επιζήμιο για τον καθένα μας προσωπικά που μόνο άνθρωποι που έχουν μετανοήσει ειλικρινά και έχουν νεκρώσει τον παλιό τους εαυτό μπορούν να το καταλάβουν.
Η κληρονομιά των Ελλήνων είναι τεράστια. Μια κληρονομιά που κανένας λαός στον κόσμο δεν έχει. Λυπάμαι πραγματικά όταν ακούω Έλληνες να κριτικάρουν με άσχημο τρόπο την θρησκεία μας. Αυτό μόνο πτώχεια φανερώνει, βαθιά πνευματική πτώχεια.
Η θρησκεία μας, η μόνη αληθινή θρησκεία – ζωντανή, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος για όλους μας εδώ στη χώρα μας. Όλα αν τα χάναμε, εάν κρατήσουμε την πίστη μας θα έχουμε πολλά περισσότερα από τον κάθε λαό.
Ακούω μερικούς να μιλάν για αλλαγές και νέες ιδέες πάνω στο θρήσκευμα …. είναι δυνατόν η θρησκεία να αλλάζει με τους αιώνες ; Αυτό και μόνο θα ήταν σημάδι κακό. Αυτά μόνο αιρέσεις τα κάνουν όπως οι χιλιαστές για να δικαιολογήσουν τα λάθη τους. Τι να πω …
Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε ίσως στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου χωρίς καμιά υπερβολή και αυτή η ευλογία πηγάζει και από τους αναρίθμητους Αγίους μας που με το έργο Τους καθοδήγησαν και καθοδηγούν τον λαό μας, όπως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συγγραφές του Πηδαλίου.
Μακάρι ο καλός Θεός να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί σε κάθε μας βήμα ..

Ανορθόδοξος είπε...

Ρε συ Πάνο φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Καλός, αλλά λίγο... κολλημένος! Προσπάθησε να διαβάσεις αυτά που γράφω και να προβάλεις κάποιο λογικό επιχείρημα επί της ουσίας (πέρα από τα γενικόλογα «η Εκκλησία μας, η θρησκεία μας, οι άγιοι πατέρες μας κλπ,κλπ»).

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ είπε...

Δυστυχώς είναι υπό καθεστώς πλύσης εγκεφάλου που μας κάνουν από παιδική ηλικία.

μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμουν σαν τον Πάνο, αλλά το Απολλώνιο Φως με γλύτωσε από τον σκοταδισμό και την μοιρολατρία.

Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να "δουν" τα εγκλήματα του Χριστιανισμού σε βάρος του Ελληνισμού

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ
"Έξω από τους δρόμους των αστόχαστων, λειτουργοί και ψάλτες Ορφικοί
έναν ύμνο μιας λατρείας πανάρχαιας ξαναφέρνουμε στο Φώς.
Έτρεξε ώς τα τώρα ο λογισμός μας καταχωνιασμένος ποταμός.
Ξάφνισμα στο βούισμα των ανθρώπων, της Λύρας Σου ο ρυθμός.
Νύχτα ξεκινάμε,νύχτα ανεβαίνουμε, τη δυσκολανέβατη κορφή.
Θέλουμε μόνοι, θέλουμε πρώτοι το ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ να χαιρετήσουμε,
ενώ κάτω στους ανθρώπους θα είναι ακόμα ύπνος και σκότος...
[Κ.ΠΑΛΑΜΑΣ]

Αντι-ανορθόδοξος είπε...

Γράφεις:
το Πηδάλιον παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αναχρονιστικότητά του από πολλά μέλη της Εκκλησίας.

Ρωτώ:
Ποιοί διατύπωσαν ενστάσεις και για ποια θέματα; Γνωρίζεις;
Περιμένω να δώσεις τα ονόματα τους και τα θέματα. Τι ειπώθηκε και πώς το αντιμετώπισε η Εκκλησία το όλο θέμα;

Γράφεις:
..είναι τόσο παράλογα που τις περισσότερες φορές ξεπερνούν τα όρια του γελοίου...

Σχολιάζω:
Η γνώμη σου μου είναι παγερά αδιάφορη. Δεν χρειάζεται να βάζεις τις προσωπικές σου «σάλτσες» ελπίζοντας ότι με αυτά περί γελοιότητας που γράφεις θα σε κάνουν πιο πιστικό. Λυπάμαι αλλά έχασες.

Γράφεις:
Μια καταδίκη της «πορνογραφίας» της εποχής, για την οποία εντύπωση μας δημιουργεί η σχολαστική λεπτομέρεια στην περιγραφή των «αισχρών ζωγραφιών», καθώς και η βαρύτητα της τιμωρίας (αφορισμός) για κάτι τόσο απλό...

Σχολιάζω:
Δεν είπες και τίποτα. Απλά φλυαρείς. Επί της ουσίας μηδέν.

Γράφεις:
Ακόμα, ορίζεται η τιμωρία του ιερέα που «έχει μαλακιστεί δύο-τρεις φορές», η οποία είναι υποβιβασμός σε ψάλτη! Ουδέν σχόλιον... Γιατί όμως ο αυνανισμός είναι τόσο κακός;

Σχολιάζω:
Καταλαβαίνω ότι είσαι λάτρης του αυνανισμού και μάλλον γι΄ αυτό ενοχλείσαι τόσο.

Ρωτάς:
Ας μας απαντήσει κάποιος την απλή ερώτηση: σε ποιό εδάφιο των λόγων του Χριστού ή έστω του σεξουαλικά στερημένου Παύλου στηρίζονται όλοι αυτοί οι κανόνες;

Σου απαντώ:
Αυτή την ερώτηση όπως την θέτεις, μόνο από έναν αιρετικό μπορείς να επιμείνεις να σου απαντήσει, διότι μόνο οι αιρετικοί δέχονται μονάχα την Γραφή κι αυτή αλλαγμένη.

Η Ορθοδοξία δεν στηρίζεται μονάχα σε όσα είναι γραμμένα μόνο στην Αγία Γραφή. Αλλά που να τα ξέρεις βέβαια εσύ αυτά; Συνηθίζεται άλλωστε οι πολέμιοι της Ορθοδοξίας να έχουν πλήρη άγνοια περί αυτής. Ένας από αυτούς είσαι κι εσύ καλέ μου «αρθρογράφε».
Λοιπόν, διάβασα το περί μίσους σου κατά της Ορθοδοξίας «άρθρο» σου, απάντησα σε ότι ρώτησες, τώρα ρωτάω εγώ.

Ποια είναι η πίστη την οποία εσύ παραδέχεσαι;

Αντι-ανορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

ειναι θλιβερο επειδη δεν γνωριζεις ή δεν θελεις να γνωριζεις να κατηγορεις εναν Ανθρωπο οπως ο Αποστολος Παυλος που ειναι εξακριβωμενο οτι με την εγκρατεια του εγεινε φωτεινο παραδειγμα.Δεν θα σου πω περισσοτερα αλλωστε δεν θα καταλαβεις, μονο κατι τελευταιο Η ΖΩΗ Κ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΥΠΑΡΚΤΑ ΟΥΔΕΙΣ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗ ΕΤΣΙ? ΑΝ ΛΕΩ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ Κ ΕΣΥ ΛΑΘΟΣ ΤΟΤΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ? ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ.ΣΚΕΨΟΥ!!

εν Αθέω αδελφή είπε...

Αγαπητέ Αρθρογράφε, σου επιτέθηκαν τα Χριστιανικά γουρούνια. Κράτα γερά! Με έκανες να χαμογελάσω!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ή εν Αθέω αδελφή

Ανορθόδοξος είπε...

Αγαπητή εν αθέω αδελφή
Και τους δικούς μου χαιρετισμούς! Το γέλιο που μας προσφέρουν απλόχερα κάποιοι συνάνθρωποι είναι καλοδεχούμενο. Μακραίνει τη ζωή!

Ανώνυμος είπε...

Άμα η επιστήμη δεν είχε διαχωρίσει τα μονοπάτια της από τον θρησκευτικό σκοταδισμό θα θρηνούσαμε ακόμα θύματα...Θεωρώ ότι όσον αφορά τη σεξουαλικότητα οι απόψεις της Εκκλησίας έχουν κάνει μεγάλο κακό στον κόσμο..Ενα ματσο κομπλεξικοί είναι που επειδή αυτοί έχουν προβλήματα οργασμού και στύσης αποθεώνουν τον ευνουχισμό..κάτι χειρότερο αναγκάζουν και τους άλλους να είναι σαν κι αυτούς

Ανώνυμος είπε...

Σε 3 αιώνες από τώρα οι άνθρωποι θα διαβάζουν το Πηδάλιο όπως διαβάζουν οι σημερινοί τα ανέκδοτα με τον Τοτό και τον Γιωρίκα...Το δε Πηδάλιο θα έχει γίνει μπεστ σέλλερ νοσηρού βιτσιόζικου μυθιστορήματος και θα έχει στο μυαλό των ανθρώπων τη θέση που έχει σήμερα μια ταινία του Τιμ Μπάρτον...Εντύπωση μου κάνει πάντως που ο Νικόδημος ήξερε πόσα είδη μαλακίας υπάρχουν...

Doppelganger είπε...

Ειχα διαβασει αρθρα αυτου το blog εδω και καιρο και αποφασισα σημερα να το ξαναεπισκεφτω.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΑΥΡΙΟ ΚΙΟΛΑΣ! Έριξα ΤΟ γελιο βραδιατικα!

kostaslogh είπε...

στην πυρά-στην πυρά αντίχριστε!!!!!
...και κουλούρι νόστιμο να μη σου ξανατύχει!!!
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!
ευλογίες τέκνον!